गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः | Gakaradi Shree ganpatisahastranamavali |

 

गकारादि

श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः

गकारादि श्रीगणपतिसहस्त्रनामावलिः


    गणेश्वराय नमः |

 गणाध्यक्षाय नमः |

 गणाराध्याय नमः |

 गणप्रियाय नमः |

 गणनाथाय नमः |

 गणस्वामिने नमः |

 गणेशाय नमः |

 गणनायकाय नमः |

 गणमूर्तये नमः |

१० गणपतये नमः || १० ||


११ गणत्रात्रे नमः |

१२ गणञ्जयाय नमः |

१३ गणपाय नमः |

१४ गणक्रीडाय नमः |

१५ गणदेवाय नमः |

१६ गणाधिपाय नमः |

१७ गणज्येष्ठाय नमः |

१८ गणश्रेष्ठाय नमः |

१९ गणप्रेष्ठाय नमः |

२० गणाधिराजे नमः || २० ||


२१ गणराजे नमः |

२२ गणगोप्त्रे नमः |

२३ गणाङ्गाय नमः |

२४ गणदैवताय नमः |

२५ गणबन्धवे नमः |

२६ गणसुहृदे नमः |

२७ गणाधीशाय नमः |

२८  गणप्रथाय नमः |

२९ गणप्रियसखाय नमः |

३० गणप्रियसुहृदे नमः || ३० ||


३१ गणप्रियरताय नमः |

३२ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः |

३३ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः |

३४ गणकेलिपरायणाय नमः |

३५ गणाग्रण्ये नमः |

३६ गणेशानाय नमः |

३७ गणगीताय नमः |

३८ गणोच्छ्रयाय नमः |

३९ गण्याय नमः |

४० जणहिताय नमः || ४० ||


४१ गर्जद्गणसेनाय नमः |

४२ गणोद्धताय नमः |

४३ गणभीतिप्रमथनाय नमः |

४४ गणभीत्यपहारकाय नमः |

४५ गणनर्हाय नमः |

४६ गणपौढाय नमः |

४७ गणभर्त्रे नमः |

४८ गणप्रभवे नमः |

४९ गणसेनाय नमः |

५० गणचराय नमः || ५० ||


५१ गणप्राज्ञाय नमः |

५२ गणैकराजे नमः |

५३ गणाग्रयाय नमः |

५४ गणनाम्रे नमः |

५५ गणपालनतत्पराय नमः |

५६ गणजिते नमः |

५७ गणगर्भस्थाय नमः |

५८ गणप्रवणमानसाय नमः |

५९ गणगर्ववापरीहर्त्रे नमः |

६० गणाय नमः || ६० ||


६१ गणनमस्कृताय नमः |

६२ गणार्चिताङ्ध्रियुगलाय नमः |

६३ गणरक्षंणकृते नमः |

६४ गणध्याताय नमः |

६५ गणगुरवे नमः |

६६ गणप्रणयतत्पराय नमः |

६७ गणागणपरित्रात्रे नमः |

६८ गणाधीहरणोद्धुराय नमः |

६९ गणसेतवे नमः |

७० गणनुताय नमः || ७० ||


७१ गणकेतवे नमः |

७२ गणाग्रगाय नमः |

७३ गणहेतवे नमः |

७४ गणग्राहिणे नमः |

७५ गणानुग्रहकारकाय नमः |

७६ गाणगाणानुग्रहभुवे नमः |

७७ गणागणवरप्रदाय नमः |

७८ गणस्तुताय नमः |

७९ गणप्राणाय नमः |

८० जणसर्वस्वदायकाय नमः || ८० ||


८१ गणवल्लभमूर्तये नमः |

८२ गणभूतये नमः |

८३ गणेष्टदाय नमः |

८४ गणसौख्यप्रदात्रे नमः |

८५ गणदुःखप्रणाशनाय नमः |

८६ गणप्रथितनाम्रें नमः |

८७ गणाभीष्टकराय नमः |

८८ गणमान्याय नमः |

८९ गणख्याताय नमः |

९० गणवीताय नाम || ९० ||


९१ गणोत्कटाय नमः |

९२ गणपालाय नमः |

९३ गणवराय नमः |

९४ गणगौरवदायकाय नमः |

९५ गणगर्जितसंतुष्टाय नमः |

९६ गणस्वच्छन्दगाय नमः |

९७ गणराजाय नमः |

९८ गणश्रीदाय नमः |

९९ गणाभयकराय नमः |

१००. गणमूर्धाभिषित्काय नमः || १०० ||


१०१ गणसैन्यपुरःसराय नमः |

१०२ गुणातीताय नमः |

१०३ गुणमयाय नमः |

१०४ गुणत्रयविभागकृते नमः |

१०५ गुणिने नमः |

१०६ गुणाकृतिधराय नमः |

१०७ गणशालिने नमः |

१०८ गुणाप्रियाय नमः |

१०९ गुणपूर्णाय नमः |

११० गुणाम्भोधये नमः || ११० ||


१११ गुणभाजे नमः |

११२ गुणदुरगाय नमः |

११३ गुणागुणवपुषे नमः |

११४ गौणशरीराय नमः |

११५ गुणमण्डिताय नमः |

११६ गुणस्त्रष्ट्रे नमः |

११७ गुणेशानाय नमः |

११८ गणेशाय नामः |

११९ गुणेश्वराय नमः |

१२० गुणसृष्टजगत्संधाय नमः || १२० ||


१२१ गुणसंधाय नमः |

१२२ गुणैकराजे नमः |

१२३ गुणप्रवृष्टाय नमः |

१२४ गुणभुवे नमः |

१२५ गुणीकृतचराचराय नमः |

१२६ गुणप्रवणसंतुष्ठाय नमः |

१२७ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः |

१२८ गुणैकभुवे नमः |

१२९ गुणश्रेष्ठाय नामः |

१३० गुणज्येष्ठाय नमः || १३० ||


१३१ गुणप्रभवे नमः |

१३२ गुणज्ञाय नमः |

१३३ गुणसम्पूज्याय नमः |

१३४ गुणैकसदनाय नमः |

१३५ गुणप्रणयवते नमः |

१३६ गौणप्रकृतये नमः |

१३७ गुणभाजनाय नमः |

१३८ गुणिप्रणतपादाब्जाय नमः |

१३९ गुणिगीताय नमः |

१४० गुणोज्ज्वलाय नमः || १४० ||


१४१ गुणवते नमः |

१४२ गुणसम्पन्नाय नमः |

१४३ गुणनन्दितमानसाय नमः |

१४४ गुणसंचारचतुराय नमः |

१४५ गुणसंचय सुन्दराय नमः |

१४६ गुणगौराय नमः |

१४७ गुणाधाराय नमः |

१४८ गुणसंवृतचेतनाय नमः |

१४९ गुणकृते नमः |

१५० गुणभृते नमः || १५० ||


१५१ गुणाग्रयाय नमः |

१५२ गुणपारदृशे नमः |

१५३ गुणप्रचारिणे नमः |

१५४ गुणयुजे नमः |

१५५ गुणागुणविवेककृते नमः |

१५६ गुणाकराय नमः |

१५७ गुणकराय नमः |

१५८ गुणप्रवणवर्धनाय नमः |

१५९ गणगूढचराय नमः |

१६० गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः || १६० ||


१६१ गुणदक्षिणसौहर्दाय नमः |

१६२ गुणलक्षणतत्त्वविदे नमः |

१६३ गुणहारिणे नमः |

१६४ गुणकलाय नमः |

१६५ गुणसंघसखाय नमः |

१६६ गुणसंस्कृतसंसाराय नमः |

१६७ गुणतत्त्वविवेचकाय नमः |

१६८ गुणगर्वधराय नमः |

१६९ गौणसुखदुःखोदयाय नमः |

१७० गुणाय नमः || १७० ||


१७१ गुणाधीशाय नमः |

१७२ गुणलयाय नमः |

१७३ गुणवीक्षणलालसाय नमः |

१७४ गुणगौरवदात्रे नमः |

१७५ गुणदात्रे नमः |

१७६ गुणप्रदाय नमः |

१७७ गुणकृते नमः |

१७८ गुणसम्बन्धाय नमः |

१७९ गुणभृते नमः |

१८० गुणबन्धनाय नमः || १८० ||


१८१ गुणहृद्याय नमः |

१८२ गुणस्थायिने नमः |

१८३ गुणदायिने नमः |

१८४ गुणोत्कटाय नमः |

१८५ गुणचक्रधराय नमः |

१८६ गौणवताराय नमः |

१८७ गुणबान्धवाय नमः |

१८८ गुणबन्धवे नमः |

१८९ गुणप्रज्ञाय नमः |

  गुणप्राज्ञाय नमः || १९० ||


१९१ गुणालयाय नमः |

१९२ गुणधात्रे नमः |

१९३ गुणप्राणाय नमः |

१९४ गुणगोपाय नमः |

१९५ गुणाश्रयाय नमः |

१९६गुणयायिने नमः |

१९७ गुणाधायिने नमः |

१९८ गुणपाय नमः |

१९९ गुणपालकाय नमः |

 गुणाहृततनवे नमः || २०० ||


२०१ गौणाय नमः |

२०२ गिर्वाणाय नमः |

२०३ गुणगौरवाय नमः |

२०४ गुणवत्पूजितपदाय नमः |

२०५ गुणवत्प्रीतिदायकाय नमः |

२०६ गुणवत्गीतकीर्तये नमः |

२०७ गुणवद्बद्धसौहृदाय नमः |

२०८ गुणवद्वरदाय नमः |

२०९ गुणवत्प्रतिपालकाय नमः |

२१० गुणवद्गुणसंतुष्टाय नमः || २१० ||


२११ गुणवद्रचितस्तवाय नमः |

२१२ गुणवद्रक्षणपराय नमः |

२१३ गुणवत्प्रणयप्रियाय नमः |

२१४ गुणवच्चक्रसंचाराय नमः |

२१५ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः |

२१६ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नमः |

२१७ गुणवद्गुणरक्षकाय नमः |

२१८ गुणवत्पोषणकराय नमः |

२१९ गुनवच्छत्रुसूदनाय नमः |

२२० गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः || २२० ||


२२१ गुणवद्गौरवप्रदाय नमः |

२२२ गुणवत्प्रवनस्वान्ताय नमः |

२२३ गुणवद्गुणभूषणाय नमः |

२२४ गुणवत्कुलविद्वेषिविनाश करणक्षमाय नमः |

२२५ गुणिस्तुतगुणाय नमः |

२२६ गर्जत्प्रलयाम्बुदनिःस्वनाय नमः |

२२७ गजाय नमः |

२२८ गजपतये नमः |

२२९ गर्जद्गजयुद्धविशारदाय नमः |

२३० गजास्याय नमः || २३० ||


२३१ गजकर्णाय नमः |

२३२ गजराजाय नमः |

२३३ गजाननाय नमः |

२३४ गजरूपधराय नमः |

२३५ गर्जद्गजयूथोद्धुरध्वनये नमः |

२३६ गजाधीशाय नमः |

२३७ गजाधाराय नमः |

२३८ गजासुरजयोद्धुराय नमः |

२३९ गजदन्ताय नमः |

२४० गजवराय नमः || २४० ||


२४१ गजकुम्भाय नमः |

२४२ गजध्वनये नमः |

२४३ गजमायाय नामः |

२४४ गजमयाय नमः |

२४५ गजश्रिये नमः |

२४६ गजगर्जिताय नमः |

२४७ गजामयहराय नमः |

२४८ गजपुष्टिप्रदायकाय नमः |

२४९ गजोत्पत्तये नमः |

२५० गजत्रात्रे नमः || २५० ||


२५१ गजहेतवे नमः |

२५२ गजाधिपाय नमः |

२५३ गजमुख्याय नमः |

२५४ गजकुलप्रवराय नमः |

२५५ गजदैत्यध्रे नमः |

२५६ गजकेतवे नमः |

२५७ गजध्यक्षाय नमः |

२५८ गजसेवते नमः |

२५९ गजाकृतये नमः |

२६० गजवन्द्याय नमः || २६० ||


२६१ गाजप्राणाय नमः |

२६२ गजसेव्याय नामः |

२६३ गजप्राणाय नमः |

२६४ गजमत्ताय नमः |

२६५ गजेशानाय नमः |

२६६ गजेशाय नमः |

२६७ गजपुङ्गवाय नमः |

२६८ गजदन्तधराय नमः |

२६९ गुञ्जन्मधुपाय नमः |

२७० गजवेशभृते नमः || २७० ||


२७१ गजच्छन्नाय नमः |

२७२ गजाग्रस्थाय नमः |

२७३ गजयायिने नमः |

२७४ गजाजयाय नमः |

२७५ गजराजे नमः |

२७६ गजयूथस्थाय नमः |

२७७ गजगञ्जकभञ्जकाय नमः |

२७८ गर्जितोज्झतदैत्यासवे नमः |

२७९ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः |

२८० गानज्ञाय नमः || २८० ||


२८१ गानकुशलाय नमः |

२८२ गानतत्त्वविवेचकाय नमः |

२८३ गानश्लाधिने नमः |

२८४ गानरसाय नमः |

२८५ गानज्ञानपरायणाय नमः |

२८६ गानागमज्ञाय नमः |

२८७ गानाङ्गाय नमः |

२८८ गानप्रवणचेतनाय नमः |

२८९ गानकृते नमः |

२९० गानचतुराय नमः || २९० ||


२९१ गानविद्याविशारदाय नमः |

२९२ गानध्येयाय नमः |

२९३ गानगम्याय नमः |

२९४ गानध्यानपरायणाय नमः |

२९५ गानभुवे नमः |

२९६ गानशीलाय नमः |

२९७ गानशालिने नमः |

२९८ गतश्रमाय नमः |

२९९ गानविज्ञानसम्पन्नाय नमः |

३०० गानश्रवणलालसाय नमः || ३०० ||


३०१ गानयत्ताय नमः |

३०२ गानमयाय नमः |

३०३ गानप्रणयवते नमः |

३०४ गानध्यात्रे नमः |

३०५ गानबुद्धये नमः |

३०६ गानोत्सुकमनसे नमः |

३०७ गानोत्सुकाय नमः |

३०८ गानभूमये नमः |

३०९ गानसिम्ने नमः |

३१० गुणोज्ज्वलाय नमः || ३१० ||


३११ गानाङ्गज्ञानवते नमः |

३१२ गानमानवते नमः |

३१३ गानपेशलाय नमः |

३१४ गानवत्प्रणयाय नमः |

३१५ गानसमुद्राय नमः |

३१६ गानभूषणाय नमः |

३१७ गानसिन्धवे नमः |

३१८ गानपराय नमः |

३१९ गानप्राणाय नमः |

३२० गणाश्रयाय नमः || ३२० ||


३२१ गानैकभुवे नमः |

३२२ गानहृष्टाय नमः |

३२३ गानचक्षुषे नमः |

३२४ गणैकदृशे नमः |

३२५ गानमत्ताय नमः |

३२६ गानरुचये नमः |

३२७ गानविदे नमः |

३२८ गानवित्प्रियाय नमः |

३२९ गानान्तरात्मने नमः |

३३० गानाढ्याय नमः || ३३० ||


३३१ गानभ्राजत्सभाय नमः |

३३२ गानमायाय नमः |

३३३ गानधराय नमः |

३३४ गानविद्याविशोधकाय नमः |

३३५ गानाहितध्राय नमः |

३३६ गानेन्द्राय नमः |

३३७ गानलीनाय नमः |

३३८ गतिप्रियाय नमः |

३३९ गानाधीशाय नमः | 

३४० गानलयाय नमः || ३४० ||


३४१ गानाधाराय नमः |

३४२ गतीश्वराय नमः |

३४३ गानवन्मानदाय नमः |

३४४ गानभूतये नमः |

३४५ गानैकभूतिमते नमः |

३४६ गानतानतताय नमः |

३४७ गानतानदानविमोहिताय नमः |

३४८ गुरवे नमः |

३४९ गुरुदरश्रोणये नमः |

३५० गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः || ३५० ||


३५१ गुरुस्तुताय नमः |

३५२ गुरुगुणाय नमः |

३५३ गुरुमायाय नमः |

३५४ गुरुप्रियाय नमः |

३५५ गुरुकीर्तये नमः |

३५६ गुरुभुजाय नमः |

३५७ गुरुवक्षसे नमः |

३५८ गुरुप्रभाये नमः |

३५९ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः |

३६० गुरुद्रोहपराड्मुखाय नमः || ३६० ||


३६१ गुरुविद्याय नमः |

३६२ गुरुप्राणाय नमः |

३६३ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः |

३६४ गुरुदैत्यप्राणहराय नमः |

३६५ गुरुदैत्यापहारकाय नमः |

३६६ गुरुगर्वहराय नमः |

३६७ गुह्यप्रवराय नमः |

३६८ गुरुदर्पघ्ने नमः |

३६९ गुरुगौरवदायिने नमः |

३७० गुरुभीत्यपहारकाय नमः || ३७० ||


३७१ गुरुशुण्डाय नमः |

३७२ गुरुस्कन्धाय नमः |

३७३ गुरुजङ्घाय नमः |

३७४ गुरुप्रथाय नमः |

३७५ गुरुभालाय नमः |

३७६ गुरुगलाय नमः |

३७७ गुरुश्रिये नमः |

३७८ गुरुगर्वनुदे नमः |

३७९ गुरुरवे नमः |

३८० गुरुपिनांसाय नमः || ३८० ||


३८१ गुरुप्रणयलालसाय नमः |

३८२ गुरुमुख्याय नमः |

३८३ गुरुकुलस्थायिने नमः |

३८४ गुरुगुणाय नमः |

३८५ गुरुसंशयभेत्ते नमः |

३८६ गुरुमानप्रदायकाय नमः |

३८७ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः |

३८८ गुरुधर्मनिकेतनाय नमः |

३८९ गुरुदैत्यकुलच्छेत्ते नमः |

३९०  गुरुसैन्याय नमः || ३९० ||


३९१ गुरुद्युतये नमः |

३९२ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः |

३९३ गुरुधर्मधुरन्धराय नमः |

३९४ गरिष्ठाय नमः |

३९५ गुरुसंतापशमनाय नमः |

३९६ गुरुपूजिताय नमः |

३९७ गुरुधर्मधराय नमः |

३९८ गौरधर्माधाराय नमः |

३९९ गदापहाय नमः |

४०० गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः || ४०० ||


४०१  गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः |

४०२ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः |

४०३ गुरुशास्त्रालयाय नमः |

४०४ गुरुमन्त्राय नमः |

४०५ गुरुश्रेष्ठाय नमः |

४०६ गुरुपूजिताय नमः |

४०७ गुरुस्त्रीगमनोद्दामप्रायश्चित्त निवारकाय नमः |

४०८ गुरुसंसारसुखदाय नमः |

४०९ गुरुसंसारदुःखभीदे नमः |

४१० गुरुश्लाधापराय नमः || ४१० ||


४११. ो गौरभानुखण्डावतंसभृते नमः |

४१२ गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः |

४१३ गुरुशापविमोचकाय नमः |

४१४ गुरुकान्तये नमः |

४१५ गुरुमयाय नमः |

४१६ गुरुशासनपालकाय नमः |

४१७ गुरुतन्त्राय नमः |

४१८ गुरुप्रज्ञाय नमः |

४१९ गुरुभाय नमः |

४२० गुरुदैवताय नमः || ४२० ||


४२१ गुरुविक्रमसंचाराय नमः |

४२२. गुरुदृशे नमः |

४२३ गुरुविक्रमाय नमः |

४२४ गुरुक्रमाय नमः |

४२५ गुरुप्रेष्ठाय नमः |

४२६ गुरुपाखण्डखण्डकाय नमः |

४२७ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नमः |

४२८ गुरुगर्जिताय नमः |

४२९ गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः |

४३० गुरुपुत्रभयापहाय नमः || ४३० ||

 

४३१ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः |

४३२ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः |

४३३ गुरुपुत्रर्तिशमनाय नमः |

४३४ गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः |

५३५ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः |

४३६ गुरुभक्त्तिपरायणाय नमः |

४३७  गुरुविज्ञानविभवाय नमः |

४३८ गौरभानुवरप्रदाय नमः |

४३९ गौरभानुस्तुताय नमः |

४४० गौरभानुत्रासापहारकाय नमः || ४४० ||


४४१ गौरभानुप्रियाय नमः |

४४२ गौरभानवे नमः |

४४३ गौरववर्धनाय नमः |

४४४ गौरभानुपरित्रात्रे नमः |

४४५ गौरभानुसखाय नमः |

४४६ गौरभानुप्रभवे नमः |

४४७ गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नमः |

४४८ गौरीतेजःसमुत्पननायनमः |

४४९ गौरीहृदयनन्दनाय नमः |

४५० गौरीस्तनन्धयाय नमः || ४५० ||


४५१ गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः |

४५२ गौराय नमः |

४५३ गौरगुणाय नमः |

४५४ गौरप्रकाशाय नमः |

४५५ गौरभैरवाय नमः |

४५६ गौरीशनन्दनाय नमः |

४५७ गौरीप्रियपुत्राय नमः |

४५८ गदाधराय नमः |

४५९ गौरीवरप्रदाय नमः |

४६० गौरीप्रणयाय नमः || ४६० ||


४६१ गौरसच्छवये नमः |

४६२ गौरीगणेश्वराय नमः |

४६३ गौरीप्रवणाय नमः |

४६४ गौरभावनाय नमः |

४६५ गौरात्मने नमः |

४६६  गौरकीर्तये नमः |

४६७ गौरभावाय नमः |

४६८ गरिष्ठदृशे नमः |

४६९ गौतमाय नमः |

४७० गौतमिनाथाय नमः || ४७० ||


४७१ गौतमिप्राणवल्लभाय नमः |

४७२ गौतमाभिष्टवरदाय नमः |

४७३ गौतमाभयदायकाय नमः |

४७४ गौतमप्रणयप्रह्वाय नमः |

४७५ गौतमाश्रमदुःखन्धे नमः |

४७६ गौतमीतीरसंचारिणे नमः |

४७७ गौतमीतीर्थनायकाय नमः |

४७८ गौतमायत्परिहराय नमः |

४७९ गौतमाधिविनाशनाय नमः |

४८० गोपतये नमः || ४८० ||


४८१ गोधनाय नमः |

४८२ गोपाय नमः |

४८३ गोपालप्रियदर्शनाय नमः |

४८४ गोपालाय नमः |

४८५ गोगणाधीशाय नमः |

४८६ गोकश्मलनिवर्तकाय नमः |

४८७ गोसहस्त्राय नमः |

४८८ गोपवराय नमः |

४८९ गोपगोपीसुखावहाय नमः |

४९० गोवर्धनाय नमः || ४९० ||


४९१ गोपगोपाय नमः |

४९२ गोपाय नमः |

४९३ गोकुलवर्धनाय नमः |

४९४ गोचराय नमः |

४९५ गोचराध्यक्षाय नमः |

४९६ गोचारप्रतिवृद्धिकृते नमः |

४९७ गोमिने नमः |

४९८ गोकष्टसंत्रात्रे नमः |

४९९ गोसंतापनिवर्तकाय नमः |

५०० गोष्ठाय नमः || ५०० ||


५०१ गोष्ठाश्रयाय नमः |

५०२ गोष्ठपतये नमः |

५०३ गोधनवर्धनाय नमः |

५०४ गोष्ठप्रियाय नमः |

५०५ गोष्ठमयाय नमः |

५०६ गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः |

५०७ गोलोकाय नमः |

५०८ गोलकाय नमः |

५०९ गोभृते नमः |

५१० गोभर्त्रे नमः || ५१० ||


५११ गोसुखावहाय नमः |

५१२ गोदुहे नमः |

५१३ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः |

५१४ गोदोग्ध्रे नमः |

५१५ गोमयप्रियाय नमः |

५१६ गोत्राय नमः |

५१७ गोत्रपतये नमः |

५१८ गोत्रप्रभवे नमः |

५१९ गोत्रभयापहाय नमः |

५२० गोत्रवृद्धिकराय नमः || ५२० ||


५२१ गोत्रप्रियाय नमः |

५२२ गोत्रार्तिनाशनाय नमः |

५२३ गोत्रोद्धाकराय नमः |

५२४ गोत्रप्रवराय नमः |

५२५ गोत्रदैवताय नमः |

५२६ गोत्रविख्यातनान्मे नमः |

५२७ गोत्रिणे नमः |

५२८ गोत्रप्रपालकाय नमः |

५२९ गोत्रसेतवे नमः |

५३० गोत्रकेतवे नमः || ५३० ||


५३१ गोत्रहतवे नमः |

५३२ गतक्लमाय नमः |

५३३ गोत्रत्राणकराय नमः |

५३४ गोत्रपतये नमः |

५३५ गोत्रेशपूजिताय नमः |

५३६ गोत्रभिदे नमः |

५३७ गोत्रभित्त्रात्रे नमः |

५३८ गोत्रभिद्वरदायकाय नमः |

५३९ गोत्रभित्पूजितपदाय नमः |

५४० गोत्राभिच्छत्रुसूदनाय नमः || ५४० ||


५४१ गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः |

५४२ गोत्रभिदे नमः |

५४३ गोत्रपालकाय नमः |

५४४ गोत्रभिद्गीतचरिताय नमः |

५४५ गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः |

५४६ गोत्रभिज्जयदायिने नमः |

५४७ गोत्रभित्प्रणयाय नमः |

५४८ गोत्रभिद्भयसम्भेत्त्रे नमः |

५४९ गोत्रभिन्मानदायकाय नमः |

५५० गोत्रभिद्गोपनपराय नमः || ५५० ||


५५१ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नमः |

५५२ गोत्राधिपप्रियाय नमः |

५५३ गोत्रपुत्रीपुत्राय नमः |

५५४ गिरिप्रियाय नमः |

५५५ ग्रन्थज्ञाय नमः |

५५६ ग्रन्थकृते नमः |

५५७ ग्रन्थग्रन्थिभिदे नमः |

५५८ ग्रन्थविध्नध्ने नमः |

५५९ ग्रन्थादये नमः |

५६० ग्रन्थसंचाराय नमः || ५६० ||


५६१ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः |

५६२ ग्रन्थाधीनक्रियाय नमः |

५६३ ग्रन्थप्रियाय नमः |

५६४ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः |

५६५ ग्रन्थसंशयसंछेदिने नमः |

५६६ ग्रन्थवक्त्रे नमः |

५६७ ग्रहाग्रण्ये नमः |

५६८ ग्रन्थगीतगुणाय नमः |

५६९ ग्रन्थगीताय नमः |

५७० ग्रन्थादिपूजिताय नमः || ५७० ||


५७१ ग्रन्थारम्भस्तुताय नमः |

५७२ ग्रन्थगृाहिणे नमः |

५७३ ग्रन्थार्थपारदृशे नमः |

५७४ ग्रन्थदृशे नमः |

५७५ ग्रन्थविज्ञानाय नमः |

५७६ ग्रन्थसंदर्भशोधकाय नमः |

५७७ ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः |

५७८ ग्रन्थकराय नमः |

५७९ ग्रन्थपरायणाय नमः |

५८० ग्रंथपारायणपराय नमः || ५८० ||


५८१ ग्रन्थसंदेहभञ्जकाय नमः |

५८२ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नमः |

५८३ ग्रंन्थकृद्वन्दिताय नमः |

५८४ ग्रन्थानुरत्काय नमः |

५८५ ग्रन्थज्ञाय नमः |

५८६ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नमः |

५८७ ग्रन्थान्तरात्मने नमः |

५८८ ग्रन्थार्थपण्डिताय नमः |

५८९ ग्रन्थसौहृदाय नमः |

५९० ग्रन्थपारङ्गमाय नमः || ५९० ||


५९१ ग्रन्थगुणविदे नमः |

५९२ ग्रन्थविग्रहाय नमः |

५९३ ग्रन्थसेतवे नमः |

५९४ ग्रन्थहेतवे नमः |

५९५ ग्रन्थकेतवे नमः |

५९६ ग्रहाग्रगाय नमः |

५९७ ग्रन्थपूज्याय नमः |

५९८ ग्रन्थगेयाय नमः |

५९९  ग्रन्थग्रथनलालसाय नमः |

६०० ग्रन्थभूमये नमः || ६०० ||


६०१ ग्रहश्रेष्ठाय नमः |

६०२ ग्रहकेतवे नमः |

६०३ गृहाश्रयाय नमः |

६०४ ग्रन्थकाराय नमः |

६०५ ग्रन्थकारमान्याय नमः |

६०६ ग्रन्थप्रसारकाय नमः |

६०७ ग्रन्थश्रमज्ञाय नमः |

६०८ ग्रन्थाङ्गाय नमः |

६०९ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नमः |

६१० ग्रन्थप्रवणसर्वाङ्गाय नमः || ६१० ||


६११ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नमः |

६१२ गीताय नमः |

६१३ गीतगुणाय नमः |

६१४ गीतकीर्तये नमः |

६१५ गीतविशारदाय नमः |

६१६ गीतस्फीतयशसे नमः |

६१७ गीतप्रणयाय नमः |

६१८ गीतचञ्चुराय नमः |

६१९ गीतप्रासन्नाय नमः |

६२० गीतात्मने नमः || ६२० ||


६२१ गीतलोलाय नमः |

६२२ गतस्पृहाय नमः |

६२३ गीताश्रयाय नमः |

६२४ गीतमयाय नमः |

६२५ गीततत्त्वार्थकोविदाय नमः |

६२६ गीतसंशयसंछेत्त्रे नमः |

६२७ गीतसंगीतशासनाय नमः |

६२८ गीतार्थज्ञाय नमः |

६२९ गीतततत्त्वाय नमः |

६३० गीताततत्त्वाय नमः || ६३० ||


६३१ गताश्रयाय नमः |

६३२ गीतासाराय नमः |

६३३ गीताकृते नमः |

६३४ गीताकृद्विन्धनाशनाय  नमः |

६३५ गीताशत्त्काय नमः |

६३६ गीतलीनाय नमः |

६३७ गीताविगतसंज्वराय नमः |

६३८ गीतैकदृशे नमः |

६३९ गीतभूतये नमः |

६४० गीतप्रीताय नमः || ६४० ||


६४१ गीतालसाय नमः |

६४२ गितवाद्यपटवे नमः |

६४३ गीतप्रभवे नमः |

६४४ गीतार्थतत्त्वविदे नमः |

६४५ गीतागीतविवेकज्ञाय नमः |

६४६ गीताप्रवणचेतनाय नमः |

६४७ गतभिये नमः |

६४८ गतविद्वेषाय नमः |

६४९ गतसंसारबन्धनाय नमः |

६५० गतमायाय नमः || ६५० ||


६५१ गतत्रासाय नमः |

६५२ गतदुःखाय नमः |

६५३ गतज्वराय नमः |

६५४ गतासुहृदे नमः |

६५५ गताज्ञानाय नमः |

६५६ गतदुष्टाशयाय नमः |

६५७ गताय नमः |

६५८ गतार्तये नमः |

६५९ गतसंकल्पाय नमः |

६६० गतदुष्टविचेष्टिताय नमः || ६६० ||


६६१ गताहङ्कारसंचाराय नमः |

६६२ गतदर्पाय नमः |

६६३ गिताहिताय नमः |

६६४ गतविघ्नाय नमः |