श्री शिव सहस्त्र नामावली | Shree Shiv Sahastra Namavali |

  

श्री शिव सहस्त्र नामावली  


श्री शिव सहस्त्र नामावली  


 स्थिराय नमः |

 स्थाणवे  नमः |

 प्रभवे  नमः |

 भीमाय  नमः |

 प्रवराय  नमः |

 वरदाय  नमः |

 वराय  नमः |

 सर्वात्मने  नमः |

 सर्वविख्याताय  नमः |

१० सर्वस्मै  नमः || १० ||


११ सर्वकाराय  नमः |

१२ भवाय  नमः |

१३ जटिने  नमः |

१४ चर्मिणे  नमः |

१५ शिखण्डिने  नमः |

१६ सर्वाङ्गाय  नमः |

१७ सर्वभावनाय  नमः |

१८ हराय  नमः |

१९ हरिणाक्षाय  नमः |

२० सर्वभूतहराय  नमः || २० ||


२१ प्रभवे  नमः |

२२ प्रवृत्तये  नमः |

२३ निवृत्तये  नमः |

२४ नियताय  नमः |

२५ शाश्वताय  नमः |

२६ ध्रुवाय  नमः |

२७ श्मशानवासिने  नमः |

२८ भगवते  नमः |

२९ खचराय  नमः |

३० गोचराय  नमः || ३० ||


३१ अर्दनाय  नमः |

३२ अभिवाद्याय  नमः |

३३ महाकर्मणे  नमः |

३४ तपस्विने  नमः |

३५ भूतभावनाय  नमः |

३६ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय  नमः |

३७ सर्वलोकप्रजापतये  नमः |

३८ महारूपाय  नमः |

३९ महाकायाय  नमः |

४० वृषरूपाय  नमः || ४० ||


४१ महायशसे  नमः |

४२ महात्मने  नमः |

४३ सर्वभूतात्मने  नमः |

४४ विश्वरूपाय  नमः |

४५ महाहनवे  नमः |

४६ लोकपालाय  नमः |

४७ अन्तर्हितात्मने  नमः |

४८ प्रसादाय  नमः |

४९ हयगर्दभये  नमः |

५० पवित्राय  नमः || ५० ||


५१ महते  नमः |

५२ नियमाय  नमः |

५३ नियमश्रिताय  नमः |

५४ सर्वकर्मणे  नमः |

५५ स्वयम्भूताय  नमः |

५६ आदये  नमः |

५७ आदिकराय  नमः |

५८ निधये  नमः |

५९ सहस्त्राक्षाय  नमः |

६० विशालाक्षाय  नमः || ६० ||


६१ सोमाय  नमः |

६२ नक्षत्रसाधकाय  नमः |

६३ चन्द्राय  नमः |

६४ सूर्याय  नमः |

६५ शनये  नमः |

६६ केतवे  नमः |

६७ ग्रहाय  नमः |

६८ ग्रहपतये  नमः |

६९ वराय  नमः |

७० अत्रये  नमः || ७० ||


७१ अत्र्या नमस्कर्त्रे  नमः |

७२ मृगबाणार्पणाय  नमः |

७३ अनघाय  नमः |

७४ महातपसे  नमः |

७५ घोरतपसे  नमः |

७६ अदीनाय  नमः |

७७ दिनसाधकाय  नमः |

७८ संवत्सरकराय  नमः |

७९ मन्त्राय  नमः |

८० प्रमाणाय  नमः || ८० ||


८१ परमाय नमः |

८२ योगिने  नमः |

८३ योज्याय  नमः |

८४ महाबीजाय  नमः |

८५ महारेतसे  नमः |

८६ महाबलाय  नमः |

८७ सुवर्णरेतसे  नमः |

८८ सर्वज्ञाय  नमः |

८९ सुबीजाय  नमः |

९० बीजवाहनाय  नमः || ९० ||


९१ दशबाहवे  नमः |

९२ अनिमिषाय  नमः |

९३ नीलकण्ठाय  नमः |

९४ उमापतये  नमः |

९५ विश्वरूपाय  नमः |

९६ स्वयं श्रेष्ठाय  नमः |

९७ बलवीराय  नमः |

९८ अबलगणाय  नमः |

९९ गणकर्त्त्रे  नमः |

१०० गणपतये  नमः || १०० ||


१०१ दिग्वाससे  नमः |

१०२ कामाय  नमः |

१०३ मन्त्रविदे  नमः |

१०४ परममन्त्राय  नमः |

१०५ सर्वभावकराय  नमः |

१०६ हराय  नमः |

१०७ कमण्डलुधराय  नमः |

१०८ धन्विने  नमः |

१०९ बाणहस्ताय  नमः |

११० कपालवते  नमः || ११० ||


१११ अशनिने  नमः |

११२ शतन्धीने  नमः |

११३ खड्गिने  नमः |

११४ पट्टिशिने  नमः |

११५ आयुधिने  नमः |

११६ महते  नमः |

११७ स्त्रुवहस्ताय  नमः |

११८ सुरुपाय  नमः |

११९ तेजसे  नमः |

१२० तेजस्करनिधये  नमः || १२० ||


१२१ उष्णीषिणे  नमः |

१२२ सुवक्त्राय  नमः |

१२३ उदग्राय  नमः |

१२४ विनताय  नमः |

१२५ दीर्धाय  नमः |

१२६ हरिकेशाय  नमः |

१२७ सुतीर्थाय  नमः |

१२८ कृष्णाय  नमः |

१२९ शृगालरूपाय  नमः |

१३० सिद्धार्थाय  नमः || १३० ||


१३१ मुण्डाय  नमः |

१३२ सर्वशुभङ्कराय  नमः |

१३३ अजाय  नमः |

१३४ बहुरूपाय  नमः |

१३५ गन्धधारिणे  नमः |

१३६ कपर्दिने  नमः |

१३७ उर्ध्वरेतसे नमः |

१३८ उर्ध्वलिङ्गाय  नमः |

१३९ उर्ध्वशायिने नमः |

१४० नभःस्थलाय नमः || १४० ||


१४१ त्रिजटिने नमः |

१४२ चीरवाससे नमः |

१४३ रुद्राय नमः |

१४४ सेनापतये नमः |

१४५ विभवे नमः |

१४६ अहश्चराय नमः |

१४७ नत्त्कंचराय नमः |

१४८ तिग्ममन्यवे नमः |

१४९ सुवर्चसाय नमः |

१५० जगन्धेनमः || १५० ||


१५१ दैत्यन्धे नमः |

१५२ कालाय नमः |

१५३ लोकधात्रे नमः |

१५४ गुणाकराय नमः |

१५५ सिंहशार्दूलरुपाय नमः |

१५६ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः |

१५७ कालयोगिने नमः |

१५८ महानादाय नमः |

१५९ सर्वकामाय नमः |

१६० चतुष्पथाय नमः || १६० ||


१६१ निशाचराय नमः |

१६२ प्रेतचारिणे नमः |

१६३ भूतचारिणे नमः |

१६४ महेश्वराय नमः |

१६५ बहुभूताय नमः |

१६६ बहुधराय नमः |

१६७ स्वर्भानवे नमः |

१६८ अमिताय नमः |

१६९ गतये नमः |

१७० नृत्यप्रियाय नमः || १७० ||


१७१ नित्यनर्ताय नमः |

१७२ नर्तकाय नमः |

१७३ सर्वलालसाय नमः |

१७४ घोराय नमः |

१७५ महातपसे नमः |

१७६ पाशाय नमः |

१७७ नित्याय नमः |

१७८ गिरिरुहाय नमः |

१७९ नभसे नमः |

१८० सहस्त्रस्ताय नमः || १८० ||


१८१ विजयाय नमः |

१८२ व्यवसायाय नमः |

१८३ अतन्द्रिताय नमः |

१८४ अघर्षणाय नमः |

१८५ घर्षणात्मने नमः |

१८६ यज्ञन्धे नमः |

१८७ कामनाशकाय नमः |

१८८ दक्षयागापहारिणे नमः |

१८९ सुसहाय नमः |

१९० मध्यमाय नमः || १९० ||


१९१ तेजोऽपहारिणे नमः |

१९२ बलध्ने नमः |

१९३ मुदिताय नमः |

१९४ अर्थाय नमः |

१९५ अजिताय नमः |

१९६ अवराय नमः |

१९७ गम्भीरघोषाय नमः | 

१९८ गम्भीराय नमः |

१९९  गम्भीरबलवाहनाय नमः | 

२०० न्यग्रोधरूपाय नमः || २०० ||


२०१ न्यग्रोधाय नमः |

२०२ वृक्षकर्णस्थितये नमः | 

२०३ विभवे नमः | 

२०४ सुतीक्ष्णदशनाय नमः | 

२०५ महाकायाय नमः | 

२०६ महाननाय नमः | 

२०७ विष्वक्सेनाय नमः | 

२०८ हरये नमः | 

२०९ यज्ञाय नमः | 

२१० संयुगापीडवाहनाय नमः || २१० ||


२११ तीक्ष्णतापाय नमः |

२१२ हर्यश्वाय नमः |  

२१३ सहायाय नमः | 

२१४ कर्मकालविदे नमः | 

२१५ विष्णुप्रसादिताय नमः | 

२१६ यज्ञाय नमः | 

२१७ समुद्राय नमः | 

२१८ वऽवामुखाय नमः | 

२१९ हुताशनसहायाय नमः | 

२२० प्रशान्तात्मने नमः || २२० ||


२२१ हुताशनाय नमः |

२२२ उग्रतेजसे नमः | 

२२३ महातेजसे नमः | 

२२४ जन्याय नमः |

२२५ विजयकालविदे नमः |

२२६ ज्योतिषामयनाय नमः |

२२७ सिद्धये नमः |

२२८ सर्वविग्रहाय नमः |

२२९ शिखिने नमः |

२३० मुण्डिने नमः || २३० ||


२३१ जटिने नमः |

२३२ ज्वालिने नमः |

२३३ मूर्तिजाय नमः |

२३४ मुर्द्धगाय नमः |

२३५ बलिने नमः |

२३६ वेणविने नमः |

२३७ पणविने नमः |

२३८ तालिने नमः |

२३९ खलिने नमः |

२४० कालकटंकटाय नमः || २४० ||


२४१ नक्षत्रविग्रहमतये नमः |

२४२ गुणबुद्धये नमः |

२४३ लयाय नमः |

२४४ जगमाय नमः |

२४५ प्रजापतये नमः |

२४६ विश्वबाहवे नमः |

२४७ विभागाय नमः |

२४८ सर्वगाय नमः |

२४९ अमुखाय नमः |

२५० विमोचनाय नमः || २५० ||


२५१ सुसरणाय नमः |

२५२ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः |

२५३ मेढ्रजाय नमः |

२५४ बलचारिणे नमः |

२५५ महिचारिणे नमः |

२५६ स्त्रुताय नमः |

२५७ सर्वतूर्यनिनादिने नमः |

२५८ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः |

२५९ व्यालरूपाय नमः |

२६० गुहावासिने नमः || २६० ||


२६१ गुहाय नमः |

२६२ मालिने नमः |

२६३ तरङ्गविदे नमः |

२६४ त्रिदशाय नमः |

२६५ त्रिकालधृषे नमः |

२६६ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः |

२६७ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः |

२६८ युधि शत्रुविनाशनाय नमः |

२६९ सांख्यप्रसादाय नमः |

२७० दुर्वाससे नमः || २७० ||


२७१ सर्वसाधुनिषेविताय नमः |

२७२ प्रस्कन्दनाय नमः |

२७३ विभागज्ञाय नमः |

२७४ अतुल्याय नमः |

२७५ यज्ञविभागविदे नमः |

२७६ सर्ववासाय नमः |

२७७ सर्वचारिणे नमः |

२७८ दुर्वाससे नमः |

२७९ वासवाय नमः |

२८० अमराय नमः || २८० ||


२८१ हैमाय नमः |

२८२ हेमकराय नमः |

२८३ अयज्ञाय नमः |

२८४ सर्वधारिणे नमः |

२८५ धरोत्तमाय नमः |

२८६ लोहिताक्षाय नमः |

२८७ महाक्षाय नमः |

२८८ विजयाक्षाय नमः |

२८९ विशारदाय नमः |

२९० संग्रहाय नमः || २९० ||


२९१ निग्रहाय नमः |

२९२ कर्त्रे नमः |

२९३ सर्पचीरनिवासनाय नमः |

२९४ मुख्याय नमः |

२९५ अमुख्याय नमः |

२९६ देहाय नमः |

२९७ काहलये नमः |

२९८ सर्वकामदाय नमः |

२९९ सर्वकालप्रसादाय नमः |

३०० सुबलाय नमः || ३०० ||


३०१ बलरुपधृषे नमः |

३०२ सर्वकामवराय नमः |

३०३ सर्वदाय नमः |

३०४ सर्वतोमुखाय नमः |

३०५ आकाशनिर्विरूपाय नमः |

३०६ निपातिने नमः |

३०७ अवशाय नमः |

३०८ खगाय नमः |

३०९ रौद्ररूपाय नमः |

३१० अंशवे नमः || ३१० ||


३११ आदित्याय नमः |

३१२ बहुरश्मये नमः |

३१३ सुवर्चसिने नमः |

३१४ वसुवेगाय नमः |

३१५ महावेगाय नमः |

३१६ मनोवेगाय नमः |

३१७ निशाचराय नमः |

३१८ सर्ववासिने नमः |

३१९ श्रियावासिने नमः |

३२० उपदेशकराय नमः || ३२० ||


३२१ अकराय नमः |

३२२ मुनये नमः |

३२३ आत्मनिरालोकाय नमः |

३२४ सम्भग्नाय नमः |

३२५ सहस्त्रदाय नमः |

३२६ पक्षिणे नमः |

३२७ पक्षरूपाय नमः |

३२८ अतिदीप्ताय नमः |

३२९ विशाम्पतये नमः |

३३० उन्मादाय नमः || ३३० ||


३३१ मदनाय नमः |

३३२ कामाय नमः |

३३३ अश्वत्थाय नमः |

३३४ अर्थकराय नमः |

३३५ यशसे नमः |

३३६ वामदेवाय नमः |

३३७ वामाय नमः |

३३८ प्राचे नमः |

३३९ दक्षिणाय नमः |

३४० वामनाय नमः || २४० ||


३४१ सिद्धयोगिने नमः |

३४२ महर्षये नमः |

३४३ सिद्धार्थाय नमः |

३४४ सिद्धसाधकाय नमः |

३४५ भिक्षवे नमः |

३४६ भीक्षुरूपाय नमः |

३४७ विपणाय नमः |

३४८ मृदवे नमः |

३४९ अव्ययाय नमः |

३५० महासेनाय नमः || ३५० ||


३५१ विशाखाय नमः |

 ३५२ षष्टिभागाय नमः |

३५३ गवाम्पतये नमः |

३५४ वज्रहस्ताय नमः |

३५५ विष्कम्भिने नमः |

३५६ चमूस्तम्भनाय नमः |

३५७ वृत्तावृत्तकराय नमः |

३५८ तालाय नमः |

३५९ मधवे नमः |

३६० मधुकलोचनाय नमः || ३६० ||


३६१ वाचस्पत्याय नमः |

३६२ वाजसनाय नमः |

३६३ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः |

३६४ ब्रह्मचारिणे नमः |

३६५ लोकचारिणे नमः |

३६६ सर्वचारिणे नमः |

३६७ विचारविदे नमः |

३६८ ईशानाय नमः |

३६९ ईश्वराय नमः |

३७० कालाय नमः || ३७० ||


 ३७१ निशाचारिणे नमः |

३७२ पिनाकवते नमः |

३७३ निमित्तस्थाय नमः |

३७४ निमित्ताय नमः |

३७५ नन्दये नमः |

३७६ नन्दिकराय नमः |

३७७ हरये नमः |

३७८ नन्दीश्वराय नमः |

३७९ नन्दिने नमः |

३८० नन्दनाय नमः || ३८० ||


३८१ नन्दिवर्द्धनाय नमः |

३८२ भगहारिणे नमः |

३८३ निहन्त्रे नमः |

३८४ कालाय नमः |

३८५ ब्रह्मणे नमः |

३८६ पितामहाय नमः |

३८७ चतुर्मुखाय नमः |

३८८ महालिङ्गाय नमः |

३८९ चारुलिङ्गाय नमः |

३९० लिङ्गाध्यक्षाय नमः || ३९० ||


३९१ सुराध्यक्षाय नमः |

३९२ योगाध्यक्षाय नमः |

 ३९३ युगावहाय नमः |

३९४ बीजाध्यक्षाय नमः |

३९५ बीजकर्त्रे नमः |

३९६ अध्यात्मानुगताय नमः |

३९७ बलाय नमः |

३९८ इतिहासाय नमः |

३९९ सकल्पाय नमः |

४०० गौतमाय नमः || ४०० ||


४०१ निशाकराय नमः |

४०२ दम्भाय नमः |

४०३ अदम्भाय नमः |

 ४०४ वैदम्भाय नमः |

४०५ वश्याय नमः |

 ४०६ वशकराय नमः |

 ४०७ कलये नमः |

४०८ लोककर्त्रे नमः |

 ४०९ पशुपतये नमः |

४१० महाकर्त्रे नमः || ४१० ||


 ४११ अनौषधाय नमः |

४१२ अक्षराय नमः |

४१३ परमाय ब्रह्मणे नमः |

४१४ बलवते नमः |

 ४१५ शक्राय नमः |

४१६ नितये नमः |

 ४१७ अनितये नमः |

४१८ शुद्धात्मने नमः |

४१९ शुद्धाय नमः |

 ४२० मान्याय नमः || ४२० ||


 ४२१ गतागताय नमः |

४२२ बहुप्रसादाय नमः |

४२३ सुस्वप्नाय नमः |

४२४ दर्पणाय नमः |

४२५ अमित्रजिते नमः |

४२६ वेदकाराय नमः |

४२७ मन्त्रकाराय नमः |

४२८ विदुषे नमः |

४२९ समरमर्दनाय नमः |

४३० महामेघनिवासिने नमः || ४३० ||


४३१ महाघोराय नमः |

४३२ वशिने नमः |  

४३३ कराय नमः |

४३४ अग्निज्वालाय नमः |

 ४३५ महाज्वालाय नमः |

४३६ अतिधूम्राय नमः |

४३७ हुताय नमः |

४३८ हविषे नमः |

४३९ वृषणाय नमः |

४४० शंकराय नमः || ४४० ||


 ४४१ नित्यं वर्चस्विने नमः |

 ४४२ धूमकेतनाय नमः |

४४३ नीलाय नमः |  

४४४ अङ्गलुब्धाय नमः |

४४५ शोभनाय नमः |

४४६ निरवग्रहाय नमः |

४४७ स्वस्तिदाय नमः |

४४८ स्वस्तिभावाय नमः |

४४९ भागिने नमः |

४५० भागकराय नमः || ४५० ||


४५१ लघवे नमः |

 ४५२ उत्सङ्गाय नमः |

४५३ महाङ्गाय नमः |

४५४ महागर्भपरायणाय नमः |

 ४५५ कृष्णवर्णाय नमः |

४५६ सुवर्णाय नमः |

४५७ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः |

४५८ महापादाय नमः |

४५९ महाहस्ताय नमः |

४६० महाकायाय नमः || ४६० ||


४६१ महायशसे नमः |

४६२ महामूर्घ्ने  नमः |

४६३ महामात्राय नमः |

४६४ महानेत्राय नमः |

४६५ निशालयाय नमः |

४६६ महान्तकाय नमः |

४६७ महाकर्णाय नमः |

४६८ महोष्ठाय नमः |

४६९ महाहनवे नमः |

४७० महानासाय  नमः || ४७० ||


४७१ महाकम्बवे नमः |

४७२ महाग्रीवाय नमः |

४७३ श्मशानभाजे नमः |

४७४ महावक्षसे नमः |

४७५ महोरस्काय नमः |

४७६ अन्तरात्मने नमः |

४७७ मृगालयाय नमः |

४७८ लम्बनाय नमः |

४७९ लम्बितोष्ठाय नमः |

४८० महामायाय नमः || ४८० ||


४८१ पयोनिधये नमः |

४८२ महादन्ताय नमः |

४८३ महादंष्ट्राय नमः |

४८४ महाजिह्वाय नमः |

४८५ महामुखाय नमः |

४८६ महानखाय नमः |

४८७ महारोम्णे नमः |

४८८ महाकोशाय नमः |

४८९ महाजटाय नमः |

४९० प्रसन्नाय नमः || ४९० ||


४९१ प्रसादाय नमः |

४९२ प्रत्ययाय नमः |

४९३ गिरिसाधनाय नमः |

४९४ स्नेहनाय नमः |

४९५ अस्त्रेहनाय नमः |

४९६ अजिताय नमः |

४९७ महामुनये नमः |

४९८ वृक्षाकाराय नमः |  

४९९ वृक्षकेतवे नमः |

५०० अनलाय नमः || ५०० ||


 ५०१ वायुवाहनाय नमः |

 ५०२ गण्डलिने नमः |

 ५०३ मेरूधाम्ने नमः |

  ५०४ देवाधिपतये नमः |

 ५०५ अथर्वशीर्षाय नमः |

 ५०६ सामास्याय नमः |

 ५०७ ऋक्सहस्त्रामितेक्षणाय नमः |

 ५०८ यजुःपादभुजाय नमः |

 ५०९ गुह्याय नमः |

 ५१० प्रकाशाय नमः || ५१० ||


 ५११ जङ्गमाय नमः |

 ५१२ अमोघार्थाय नमः |

 ५१३ प्रसादाय नमः |

५१४ अभिगम्याय नमः |

५१५ सुदर्शनाय नमः |

 ५१६ उपकाराय नमः |

५१७ प्रियाय नमः |

५१८ सर्वस्मै नमः |

५१९ कनकाय नमः |

 ५२० काञ्चनच्छवये नमः || ५२० ||


 ५२१ नाभये नमः |

 ५२२ नन्दिकराय नमः |

५२३ भावाय नमः |

 ५२४ पुष्करस्थपतये नमः |

 ५२५ स्थिराय नमः |

 ५२६ द्वादशाय नमः |

 ५२७ त्रासनाय नमः |

 ५२८ आद्याय नमः |

 ५२९ यज्ञाय नमः |

५३० यज्ञसमाहिताय नमः || ५३० ||


 ५३१ नक्त्ताय नमः |

 ५३२ कलये नमः |

 ५३३ कालाय नमः |

 ५३४ कमराय नमः |

 ५३५ कालपूजिताय नमः |

  ५३६ सगणाय नमः |

 ५३७ गणकाराय नमः |

 ५३८ भूतवाहनसारथये नमः |

 ५३९ भस्मशयाय नमः |

 ५४० भस्मगोप्त्रे नमः || ५४० ||


 ५४१ भस्मभूाय नमः |

 ५४२ तरवे नमः |

 ५४३ गणाय नमः |

 ५४४ लोकपालाय नमः |

५४५.   अलोकाय नमः |

 ५४६ महात्मने नमः |

५४७ सर्वपूजिताय नमः |

 ५४८ शुक्लाय नमः |

 ५४९ त्रिशुक्लाय नमः |

 ५५० सम्पन्नाय नमः || ५५० ||


 ५५१ शुचये नमः |

 ५५२ भूतनिषेविताय नमः |

 ५५३ आश्रमस्थाय नमः |

 ५५४ क्रियावस्थाय नमः |

 ५५५ विश्वकर्ममतये नमः |

 ५५६ वराय नमः |

 ५५७ विशालशाखाय नमः |

 ५५८ ताम्रोष्ठाय नमः |

 ५५९ अम्बुजालाय नमः |

 ५६० सुनिश्चलाय नमः || ५६० ||


 ५६१ कपिलाय नमः |

 ५६२ कपिशाय नमः |

 ५६३ शुक्लाय नमः |

 ५६४ आयुषे नमः |

 ५६५ परस्मै नमः |

 ५६६ अपरस्मै नमः |

 ५६७ गन्धर्वाय नमः |

 ५६८ अदितये नमः |

 ५६९ ताक्ष्र्य नमः |

 ५७० सविज्ञेयाय नमः || ५७० ||


 ५७१ सुशारदाय नमः |

 ५७२ परश्वधायुधाय नमः |

 ५७३ देवाय नमः |

 ५७४ अनुकारिणे नमः |

 ५७५ सुबान्धवाय नमः |

 ५७६ तुम्बवीणाय नमः |

५७७ महाक्रोधाय नमः |

 ५७८ ऊर्ध्वरेतसे नमः | 

५७९.   जलेशयाय नमः |

५८०. उग्राय नमः || ५८० ||


५८१. वंशकराय नमः |

५८२. वंशाय नमः |

५८३. वंशनादाय नमः |

५८४. अनिन्दिताय नमः |

५८५. सर्वाङ्गरूपाय नमः |

५८६. मायाविने नमः |

५८७. सुहृदे नमः |

५८८. अनिलाय नमः |

५८९. अनलाय नमः |

५९०. बन्धनाय नमः || ५९० ||


५९१. बंधकर्त्रे नमः |

५९२. सुबन्धनविमोचनाय नमः |

५९३. सयज्ञारये नमः |

५९४. सकामारये नमः |

५९५. महादंष्ट्रय नमः |

५९६. महायुधाय नमः |

५९७. बहुधा निन्दिताय नमः |

५९८. शर्वाय नमः |

५९९. शङ्कराय नमः |

६००. शङ्कराय नमः || ६०० ||


६०१. अधनाय नमः |

६०२. अमरेशाय नमः |

६०३. महादेवाय नमः |

६०४. विश्वदेवाय नमः |

६०५. सुरारिन्धे नमः |

६०६. अहिर्बुध्न्याय नमः |

६०७. अनिलाभाय नमः |

६०८. चेकितानाय नमः |

६०९. हविषे नमः |

६१०. अजैकपदे नमः || ६१० ||


६११. कापालिने नमः |

६१२. त्रिशङ्कवे नमः |

६१३. अजिताय नमः |

६१४. शिवाय नमः |

६१५. धन्वन्तरये नमः |

६१६. धूमकेतवे नमः |

६१७. स्कन्दाय नमः |

६१८. वैश्रवणाय नमः |

६१९. धात्रे नमः |

६२०. शक्राय नमः || ६२० ||


६२१. विष्णवे नमः |

६२२. मित्राय नमः |

६२३. त्वष्ट्रे नमः |

६२४. ध्रुवाय नमः |

६२५.  धराय नमः |

६२६. प्रभावाय नमः |

६२७. सर्वगाय वायवे नमः |

६२८. अर्यम्णे नमः |

६२९. सवित्रे नमः |

६३०. रवये नमः || ६३० ||


६३१. उषङ्गवे नमः |

]६३२. विधात्रे नमः |

६३३. मान्धात्रे नमः |

६३४. भूतभावनाय नमः |

६३५. विभवे नमः |

६३६. वर्णविभाविने नमः |

६३७. सर्वकामगुणावहाय नमः |

६३८. पद्मनाभाय नमः |

६३९. महागर्भाय नमः |

६४०. चन्द्रवक्त्राय नमः || ६४० ||


६४१. अनिलाय नमः |

६४२. अनलाय नमः |

६४३. बलवते नमः |

    ६४४. उपशान्ताय नमः |

६४५. पुराणाय नमः |

      ६४६. पुण्यचञ्चुरिणे नमः |

६४७. कुरूकर्त्रे नमः |

६४८. कुरुवासिने नमः |

६४९. कुरुभुताय नमः |

६५०. गुणौषधाय नमः || ६५० ||


६५१. सर्वाशयाय नमः |

६५२. दर्भचारिणे नमः |

६५३. सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः |

६५४. देवदेवाय नमः |

६५५. सुखासक्ताय नमः |

६५६. सते नमः |

६५७. असते नमः |

६५८. सर्वरत्नविदे नमः |

६५९. कैलासगिरिवासिने नमः |

६६०. हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः || ६६० ||


६६१. कूलहारिणे नमः |

६६२. कूलकर्त्रे नमः |

६६३. बहुविद्याय नमः |

६६४. बहुप्रदाय नमः |

६६५. वणिजाय नमः |

६६६. वर्धकिने नमः |

६६७. वृक्षाय नमः |

६६८. बकुलाय नमः |

६६९. चन्दनाय नमः |

६७०. छदाय नमः || ६७० ||


६७१. सारग्रीवाय नमः |

६७२. महाजत्रवे नमः |

६७३. अलोलाय नमः |

६७४. महौषधाय नमः |

६७५. सिद्धार्थकारिणे नमः |

६७६. सिद्धार्थाय नमः |

६७७. छन्दोव्याकारणोत्तराय नमः |

६७८. सिंहनादाय नमः |

६७९. सिंहदंष्ट्राय नमः |

६८०. सिंहगाय नमः || ६८० ||


६८१. सिंहवाहनाय नमः |

६८२. प्रभावात्मने नमः |

६८३. जगत्कालस्थालाय नमः |

६८४. लोकहिताय नमः |

६८५. तरवे  नमः |

६८६. सारङ्गाय नमः |

६८७. नवचक्राङ्गाय नमः |

६८८. केतुमालिने नमः |

६८९. सभावनाय नमः |

६९०. भूतललाय नमः || ६९० ||


६९१. भूतपतये नमः |

६९२. अहोरात्राय नमः |

६९३. अनिन्दिताय नमः |

६९४ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः |

६९५. सर्वभूतानां निलयाय नमः |  

६९६. विभवे नमः |

६९७. भवाय नमः |

६९८. अमोघाय नमः |

६९९. संयताय नमः |

७००. अश्वाय नमः || ७०० ||


७०१. भोजनाय नमः |

७०२. प्राणधारणाय नमः |

७०३. धृतिमते नमः |

७०४. मतिमते नमः |

७०५. दक्षाय नमः |

७०६. सत्कृताय नमः |

७०७. युगाधिपाय नमः |

७०८. गोपालये नमः |

७०९. गोपतये नमः |

७१०. ग्रामाय नमः || ७१० ||


७११. गोचर्मवसनाय नमः |

७१२. हरये नमः |

७१३. हिरण्यबाहवे नमः |

७१४. प्रवेशिनांगुहापालाय नमः |

७१५. प्रकृष्टारये नमः |

७१६. महाहर्षाय नमः |

७१७. जितकामाय नमः |

७१८. जितेन्द्रियाय नमः |

७१९. गान्धाराय नमः |

७२०. सुवासाय नमः || ७२० ||


७२१. तपःसक्ताय नमः |

७२२. रतये नमः |

७२३. नराय नमः |

७२४. महागिताय नमः |

७२५. महानृत्याय नमः |

७२६. अप्सरोगसेविताय नमः |

७२७. महाकेतवे नमः |

७२८. महाधातवे नमः |

७२९. नैकसानुचराय नमः |

७३०. चलाय नमः || ७३० ||


७३१. आवेदनियाय नमः |

७३२. आदेशाय नमः |

७३३. सर्वगन्धसुखावहाय नमः |

७३४. तोरणाय नमः |

७३५. तारणाय नमः |

७३६. वाताय नमः |

७३७. परिध्यै नमः |

७३८. पतिखेचराय नमः |

७३९. संयोगवर्धनाय नमः |

७४०. वृद्धाय नमः || ७४० ||


७४१. अतिवृद्धाय नमः |

७४२. गुणाधिकाय नमः |

७४३. नित्याय आत्मसहायाय नमः |

७४४. देवासुरपतये नमः |

७४५. पत्ये नमः |

७४६. युक्ताय नमः |

७४७. युक्तबाहवे नमः |

७४८. देवाय दिविसुपर्वणाय नमः |

७४९. आषाढाय नमः |

७५०. सुषाढाय नमः || ७५० ||


७५१. ध्रुवाय नमः |

७५२. हरिणाय नमः |

७५३. हराय नमः |

७५४. आवर्तमानेभ्यो वपुषे नमः |

७५५. वसुश्रेष्ठाय नमः

७५६. महापथाय नमः |

७५७. विमर्शाय शिरोहारिणे नमः |

७५८. सर्वलक्षणलक्षिताय नमः |

७५९. अक्षाय नमः |

७६०. सर्वयोगिने नमः || ७६० ||


७६१. महाबलाय नमः |

७६२. समाम्नायाय नमः |

७६३. असमाम्नायाय नमः |

७६४. तीर्थदेवाय नमः |

७६५. महारथाय नमः |

७६६. निर्जीवाय नमः |

७६७. जीवनाय नमः |

 ७६८. मन्त्राय नमः |

७६९. शुभाक्षाय नमः |    

७७०. बहुकर्कशाय नमः || ७७० ||


७७१. रत्नप्रभूताय नमः |

७७२. रत्नाङ्गाय नमः |

७७३. महार्णवनिपानविदे नमः |

७७४. मूलाय नमः |

७७५. विशालाय नमः |

७७६. अमृताय नमः |

७७७. व्यक्ताव्यक्ताय नमः |

७७८. तपोनिधये नमः |

७७९. आरोहणाय नमः |

७८०. अधिरोहाय  नमः || ७८० ||


७८१. शीलधारिणे  नमः |

७८२. महायशसे  नमः

७८३. सेनाकल्पाय  नमः

७८४. महाकल्पाय  नमः

७८५. योगाय  नमः |

७८६. युगकराय  नमः

७८७. हरये  नमः

७८८. युगरुपाय  नमः

७८९. महारूपाय  नमः

७९०. महानागहनाय  नमः || ७९० ||


७९१. अवधाय  नमः |

७९२. न्यायनिर्वपणाय  नमः

७९३. पादाय  नमः

७९४. पण्डिताय  नमः

७९५. अचलोपमाय  नमः

७९६. बहुमालाय नमः |     

७९७. महामालाय नमः |

७९८. शशिने हरसुलोचनाय नमः |

७९९. विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः |

८००. त्रियुगाय नमः || ८०० ||


८०१. सफलोदयाय नमः |

८०२. त्रिलोचनाय नमः |

८०३. विषण्णाङ्गाय नमः |

 ८०४. मणिविद्धाय  नमा

 ८०५. जटाधराय नमः

८०६. विन्दवे नमः |

 ८०७. ॐ विसर्गाय  नमः |

८०८. सुमुखाय  नमः |

८०९. शराय नमः |

८१०. सर्वायुधाय नमः || ८१० ||


८११. सहाय नमः |

८१२. निवेदनाय नमः |

८१३. सुखाजाताय नमः |

८१४. सुगन्धाराय नमः |

८१५. महाधनुषे नमः |

८१६. भगवते गन्धपालिने नमः |

८१७. सर्वकर्मणामुत्थनाय नमः |

८१८. मन्थानाय