धनदा स्तोत्रम् | Dhanada Stotram |

 

धनदा स्तोत्रम्

धनदा स्तोत्रम्


           


|| श्री  शिव उवाच ||

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि धनदास्तोत्रमुत्तमम् |

यथोक्तं सर्वतन्त्रेषु इदानीं तत् प्रकाशितम् ||


नमः  सर्वस्वरुपेण  नमः  कल्याणदायिके |

 महासम्पत्प्रदे  देवि  धनदायै   नमोऽस्तुते ||


महाभोगप्रदे   देवि   महाकामप्रपूरिते |

 सुखमोक्षप्रदे   देवि   धनदायै     नमोऽस्तुते ||


ब्रह्मरुपे   सदानन्दे  सदानन्दस्वरुपिणि |

 द्रुतसिद्धिप्रदे    देवि  धनदायै    नमोऽस्तुते ||


उद्यत्सूर्यप्रकाशाभे   उद्यदादित्यमण्डले |

 शिवतत्त्वप्रदे   देवि  धनदायै   नमोऽस्तुते ||


विष्णुरुपे  विश्वमते  विश्वपालनकारिणि |

  महासत्वगुणाक्रान्ते  धनदायै   नमोऽस्तुते ||


शिवरुपे  शिवानन्दे   कारणानन्द - विग्रहे |

  विश्वसंहाररुपे    धनदायै    नमोऽस्तुते ||


पञ्चतत्त्वस्वरुपे     पञ्चाचार - सदारते  |

 साधकाभीष्टदे   देविधनदायै    नमोऽस्तुते ||


इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तं साधकाभिष्टदायकम् |

 यः पठेत् पाठयेद्वापि  लभेत् सकल फलम् ||


त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रमेतत् समाहितः |

 सिद्धिं लभते शीघ्रं नात्र कार्या विचारणा ||


इदं   रहस्यं   परमं  स्तोत्रं   परमदुर्लभम्  |

 गोपनीयं   प्रयत्नेन   स्वयोनिरिव   पार्वति ||


अप्रकाश्यमिदं  देवि  गोपनीयं परात्परम् |

 प्रपठेन्नात्र  सन्देहो  धनवान्  जायतेऽचिरात् |


|| इति धनदास्तोत्रम् सम्पूर्णम् ||

धनदा स्तोत्रम् | Dhanada Stotram | धनदा स्तोत्रम् | Dhanada Stotram | Reviewed by Bijal Purohit on 1:56 pm Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.