श्री लक्ष्मीसहस्त्र नामावलिः | Shree Lakshmi Sahastra Namavali |

 

श्री लक्ष्मीसहस्त्र नामावलिः

श्री लक्ष्मीसहस्त्र नामावलिः

. श्रियै नमः |

. पद्मायै नमः |

. प्रकृत्यै नमः |

. सत्त्वायै नमः |

. शान्तायै नमः |

. चिच्छक्त्यै नमः |

. अव्ययायै नमः |

. केवलायै नमः |

. निष्कलायै नमः |

१०. शुद्धायै नमः || १० ||


११. व्यापिन्यै नमः |

१२. व्योमविग्रहायै नमः |

१३. व्योमपद्मकृताधारायै नमः |

१४. परस्यै नमः |

१५. व्योमामृतोद्भवायै नमः |

१६. निर्व्योमायै नमः |

१७. व्योममध्यस्थायै नमः |

१८. पञ्चव्योमपदाश्रितायै नमः |

१९. अच्युतायै नमः |

२०. व्योमनिलयायै नमः || २० ||


२१. परमानन्दरुपिण्यै नमः |

२२. नित्यशुद्धायै नमः |

२३. नित्यतृप्तायै नमः |

२४. निर्विकारायै नमः |

२५. निरीक्षणायै नमः |

२६. ज्ञानशक्त्यै नमः |

२७. कर्तृशक्त्यै नमः |

२८. भोक्तृशक्त्यै नमः |

२९. शिखावहायै नमः |

३०. स्नेहाभासायै नमः || ३० ||


३१. निरानन्दायै नमः |

३२. विभूत्यै नमः |

३३. विमलायै नमः |

३४. चलायै नमः |

३५. अनन्तायै नमः |

३६. वैष्णव्यै नमः |

३७. व्यक्तायै नमः |

३८. विश्वानन्दायै नमः |

३९. विकाशिन्यै नमः |

४०. शक्त्यै नमः || ४० ||


४१. विभिन्नसर्वार्त्यै नमः |

४२. समुद्रपरितोषिण्यै नमः |

४३. मूर्त्यै नमः |

४४. सनातन्यै नमः |

४५. हार्द्यै नमः |

४६. निस्तरङ्गायै नमः |

४७. निरामयायै नमः |

४८. ज्ञानज्ञेयायै नमः |

४९. ज्ञानगम्यायै नमः |

५०. ज्ञानज्ञेयविकाशिन्यै नमः || ५० ||


५१. स्वच्छन्दशक्त्यै नमः |

५२. गहनायै नमः |

५३. निष्कम्पार्चिषे नमः |

५४. सुनिर्मलायै नमः |

५५. स्वरुपायै नमः |

५६. सर्वगायै नमः |

५७. पारायै नमः |

५८. बृंहिण्यै नमः |

५९. सुगुणोर्जितायै नमः 

६०. अकलङ्कायै नमः || ६० ||


६१. निराधारायै नमः |

६२. निःसंकल्पायै नमः |

६३. निराश्रयायै नमः |

६४. असंकीर्णायै नमः |

६५. सुशान्तायै नमः |

६६. शाश्वत्यै नमः |

६७. भासुर्यै नमः |

६८. स्थिरायै नमः |

६९. अनौपम्यायै नमः |

७०. निर्विकल्पायै नमः || ७० |


७१. नियन्त्रायै नमः |

७२. यन्त्रवाहिन्यै नमः |

७३. अभेद्यायै नमः |

७४. भेदिन्यै नमः |

७५. भिन्नायै नमः |

७६. भारत्यै नमः |

७७. वैखर्यै नमः |

७८. खगायै नमः |

७९  अग्राह्यायै नमः |

८०. ग्राहिकायै नमः || ८० ||


८१. ॐगूढायै नमः |

८२. गम्भीरायै नमः |

८३. विश्वगोपिन्यै नमः |

८४. अनिर्देश्यायै नमः |

८५. अप्रतिहतायै नमः |

८६. निर्बीजायै नमः |

८७. पावन्यै नमः |

८८. परस्यै नमः |

८९. अप्रतर्क्यायै नमः |

९०. परिमितायै नमः || ९० ||


९१. भवभ्रान्तिविनाशिन्यै नमः |

९२. एकस्यै नमः |

९३. द्विरुपायै नमः |

९४. त्रिविधायै नमः |

९५. असंख्यातायै नमः |

९६. सुरेश्वर्यै नमः |

९७. सुप्रतिष्ठायै नमः |

९८. महाधात्र्यै नमः |

९९. स्थित्यै नमः |

१००. वृद्धयै नमः || १०० ||


१०१. ध्रुवायै नमः |

१०२. गत्यै नमः |

१०३. ईश्वर्यै नमः |

१०४. महिम्ने नमः |

१०५. ऋद्ध्यै नमः |

१०६. प्रमोदायै नमः |

१०७. उज्ज्वलोद्यमायै नमः |

१०८. अक्षयायै नमः |

१०९. वर्धमानायै नमः |

११०. सुप्रकाशायै नमः || ११० ||


१११. विहङ्गमायै नमः |

११२. नीरजायै नमः |

११३. जनन्यै नमः |

११४. नित्यायै नमः |

११५. जयायै नमः |

११६. रोचिष्मत्यै नमः |

११७. शुभायै नमः |

११८. तपोनुदायै नमः |

११९. ज्वालायै नमः |

१२०. सुदीप्त्यै नमः || १२० ||


१२१. अंशुमालिन्यै नमः |

१२२. अप्रमेयायै नमः |

१२३. त्रिधायै नमः |

१२४. सूक्ष्मायै नमः |

१२५. परस्यै नमः |

१२६. निर्वाणदायिन्यै नमः |

१२७. अवदातायै नमः |

१२८. सुशुद्धायै नमः |

१२९. अमोघाख्यायै नमः |

१३०. परम्परायै नमः || १३० ||


१३१. संधानक्यै नमः |

१३२. शुद्धविद्यायै नमः |

१३३. सर्वभूतमहेश्वर्यै नमः |

१३४. लक्ष्म्यै नमः |

१३५. तुष्ट्यै नमः |

१३६. महाधिरायै नमः |

१३७. आपूरणेन शान्त्यै नमः |

१३८. अनुग्रहायै नमः |

१३९. शक्त्यै नमः |

१४०. आद्यायै नमः || १४० ||


१४१. जगज्ज्येष्ठायै नमः |

१४२. जगद्धिधये नमः |

१४३. सत्यायै नमः |

१४४. प्रह्वायै नमः |

१४५. क्रियायै नमः |

१४६. योग्यायै नमः |

१४७. अपर्णायै नमः |

१४८. ह्लादिन्यै नमः |

१४९. शिवायै नमः |

१५०. सम्पूर्णायै नमः || १५० ||


१५१. ह्लादिन्यै नमः |

१५२. शुद्धायै नमः |

१५३. ज्योतिष्मत्यै नमः |

१५४. अमृतावहायै नमः |

१५५. रजोवत्यै नमः |

१५६. अर्कप्रतिभायै नमः |

१५७. आकर्षिण्यै नमः |

१५८. कर्षिण्यै नमः |

१५९. रसायै नमः |

१६०. परस्यै नमः || १६० ||


१६१. वसुमत्यै नमः |

१६२. देवायै नमः |

१६३. कान्त्यै नमः |

१६४. शान्त्यै नमः |

१६५. मत्यै नमः |

१६६. कलायै नमः |

१६७. कलायै नमः |

१६८. कलङ्करहितायै नमः |

१६९. विशालोद्दीपन्यै नमः |

१७०. रत्यै नमः || १७० ||


१७१. सम्बोधिन्यै नमः |

१७२. हारिण्यै नमः |

१७३. प्रभावायै नमः |

१७४. भवभूतिदायै नमः |

१७५. अमृतस्यन्दिन्यै नमः |

१७६. जीवायै नमः |

१७७. जनन्यै नमः |

१७८. खण्डिकायै नमः |

१७९. स्थिरायै नमः |

१८०. धूमायै नमः || १८० ||


१८१. कलावत्यै नमः |

१८२. पूर्णायै नमः |

१८३. भासुरायै नमः |

१८४. सुमत्यै नमः |

१८५. रसायै नमः |

१८६. शुद्धायै नमः |

१८७. ध्वन्यै नमः |

१८८. सृत्यै नमः |

१८९. सृष्ट्यै नमः |

१९०. विकृत्यै नमः || १९० ||


१९१. कृष्ट्यै नमः |

१९२. प्रापण्यै नमः |

१९३. प्राणदायै नमः |

१९४. प्रह्वायै नमः |

१९५. विश्वस्यै नमः |

१९६. पाण्डुरवासिन्यै नमः |

१९७. अवन्यै नमः 

१९८. वज्रनलिकायै नमः |

१९९. चित्रायै नमः |

२००. ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः || २०० ||


२०१. अनन्तरुपायै नमः |

२०२. अनन्तात्मने नमः |

२०३. अनन्तस्थायै नमः |

२०४. अनन्तसम्भवायै नमः |

२०५. महाशक्त्यै नमः |

२०६. प्राणशक्त्यै नमः |

२०७. प्राणदात्र्यै नमः |

२०८. रतिम्भरायै नमः |

२०९. महासमूहायै नमः |

२१०. निखिलायै नमः || २१० ||


२११. इच्छाधारायै नमः |

२१२. सुखावहायै नमः |

२१३. प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः |

२१४. निष्कम्पायै नमः |

२१५. प्ररोहायै नमः |

२१६. बुद्धिगोचरायै नमः |

२१७. नानादेहायै नमः |

२१८. महावर्तायै नमः |

२१९. बहुदेहविकासिन्यै नमः |

२२०. सहस्त्राण्यै नमः || २२० ||


२२१. प्रधानायै नमः |

२२२. न्यायवस्तुप्रकाशिकायै नमः |

२२३. सर्वाभिलाषपूर्णेच्छायै नमः |

२२४. सर्वस्यै नमः |

२२५. सर्वार्थभाषिण्यै नमः |

२२६. नानास्वरुपचिद्धात्र्यै नमः |

२२७. शब्दपूर्वायै नमः |

२२८. पुरातनायै नमः |

२२९. व्यक्ताव्यक्तायै नमः |

२३०. जीवकेशायै नमः || २३० |


२३१. सर्वेच्छापरिपूरितायै नमः |

२३२. संकल्पसिद्धायै नमः |

२३३. सांख्येयायै नमः |

२३४. तत्त्वगर्भायै नमः |

२३५. धरावहायै नमः |

२३६. भूतरुपायै नमः |

२३७. चित्स्वरुपायै नमः |

२३८. त्रिगुणायै नमः |

२३९. गुणगर्वितायै नमः |

२४०. प्रजापतीश्वर्यै नमः || २४० |


२४१. रौद्र्यै नमः |

२४२. सर्वाधारायै नमः 

२४३. सुखावहायै नमः |

२४४. कल्याणवाहिकायै नमः |

२४५. कल्यायै नमः |

२४६. कलिकल्मषनाशिन्यै नमः |

२४७. निरुपोद्भिन्नसंतानायै नमः |

२४८. सुयन्त्रायै नमः |

२४९. त्रिगुणालयायै नमः |

२५०. महामायायै नमः || २५० ||


२५१. योगमायायै नमः |

२५२. महायोगेश्वर्यै नमः |

२५३. प्रियायै नमः |

२५४. महास्त्रियै नमः |

२५५. विमलायै कीर्त्यै नमः |

२५६. जयायै नमः |

२५७. लक्ष्म्यै नमः |

२५८. निरञ्जनायै नमः |

२५९. प्रकृत्यै नमः |

२६०. भगवन्मायायै नमः || २६० ||


२६१. शक्त्यै नमः |

२६२. निद्रायै नमः |

२६३. यशस्कर्यै नमः |

२६४. चिन्तायै नमः |

२६५. बुद्धयै नमः |

२६६. यशःप्राज्ञायै नमः |

२६७. शान्त्यै नमः |

२६८. आप्रीतिवर्द्धिन्यै नमः |

२६९. प्रद्युम्नमात्रे नमः |

२७०. साध्व्यै नमः || २७० ||


२७१. सुखसौभागयसिद्धिदायै नमः |

२७२. काष्ठायै नमः |

२७३. निष्ठायै नमः |

२७४. प्रतिष्ठायै नमः |

२७५. ज्येष्ठायै नमः |

२७६. श्रेष्ठायै नमः |

२७७. जयावहायै नमः |

२७८. सर्वातिशायिन्यै नमः |

२७९. प्रीत्यै नमः |

२८०. विश्वशक्त्यै नमः || २८० ||


२८१. महाबलायै नमः |

२८२. वरिष्ठायै नमः |

२८३. विजयायै नमः |

२८४. वीरायै नमः |

२८५. जयन्त्यै नमः |

२८६. विजयप्रदायै नमः |

२८७. हृद्गृहायै नमः |

२८८. गोपिन्यै नमः |

२८९. गुह्यायै नमः |

२९०. गणगन्धर्वसेवितायै नमः || २९० |


२९१. योगीश्वर्यै नमः |

२९२. योगमायायै नमः |

२९३. योगिन्यै नमः |

२९४. योगसिद्धिदायै नमः |

२९५. महायोगेश्वरवृतायै नमः |

२९६. योगायै नमः |

२९७. योगेश्वरप्रियायै नमः |

२९८. ब्रह्मेन्द्ररुद्रनमितायै नमः |

२९९. सुरासुरवरप्रदायै नमः |

३००. त्रिवर्त्मगायै नमः || ३०० ||


३०१. त्रिलोकस्थायै नमः |

३०२. त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः |

३०३. सुतारायै नमः |

३०४. तारिण्यै नमः |

३०५. तारायै नमः |

३०६. दुर्गायै नमः |

३०७. संतारिण्यै नमः |

३०८. परस्यै नमः |

३०९. सुतारिण्यै नमः |

३१०. तारयन्त्यै नमः || ३१० ||


३११. भूरितारेश्वरप्रभायै नमः |

३१२. गुह्यविद्यायै नमः |

३१३. यज्ञविद्यायै नमः |

३१४. महाविद्यायै नमः |

३१५. सुशोभितायै नमः |

३१६. अध्यात्मविद्याविन्धेश्यै नमः |

३१७. पद्मस्थायै नमः 

३१८. परमेष्ठिन्यै नमः |

३१९. आन्वीक्षिक्यै नमः |

३२०. त्रयीवार्तायै नमः || ३२० ||


३२१. दण्डनीत्यै नमः |

३२२. नयात्मिकायै नमः |

३२३. गौर्यै नमः |

३२४. वागीश्वर्यै नमः |

३२५. गोप्त्र्यै नमः |

३२६. गायत्र्यै नमः |

३२७. कमलोद्भवायै नमः |

३२८. विश्वम्भरायै नमः |

३२९. विश्वरुपायै नमः |

३३०. विश्वमात्रे नमः || ३३० ||


३३१. वसुप्रदायै नमः |

३३२. सिद्धयै नमः |

३३३. स्वाहायै नमः |

३३४. स्वधायै नमः |

३३५. स्वस्त्यै नमः |

३३६. सुधायै नमः |

३३७. सर्वार्थसाधिन्यै नमः |

३३८. इच्छायै नमः |

३३९. सृष्ट्यै नमः |

३४०. द्युत्यै नमः || ३४० ||


३४१. मूर्त्यै नमः |

३४२. कीर्त्यै नमः |

३४३. श्रद्धायै नमः |

३४४. दयामत्यै नमः |

३४५. श्रुत्यै नमः |

३४६. मेधायै नमः |

३४७. धृत्यै नमः |

३४८. ह्रियै नमः |

३४९. श्रियै नमः |

३५०. विद्यायै नमः || ३५० ||


३५१. विबुधवन्दितायै नमः |

३५२. अनसूयायै नमः |

३५३. घृणायै नमः |

३५४. नीत्यै नमः |

३५५. निर्वृत्यै नमः |

३५६. कामधुक्करायै नमः |

३५७. प्रतिज्ञायै नमः |

३५८. संतत्यै नमः |

३५९. भूत्यै नमः |

३६०. दिवे नमः || ३६० ||


३६१. प्रज्ञायै नमः |

३६२. विश्वमानिन्यै नमः |

३६३.   स्मृत्यै नमः |

३६४. वाग्विश्वजनन्यै नमः |

३६५. पश्यन्त्यै नमः |

३६६. मध्यमायै नमः |

३६७. समायै नमः |

३६८. संध्यायै नमः |

३६९. मेधायै नमः |

३७०. प्रभायै नमः || ३७० ||


३७१. भीमायै नमः |

३७२. सर्वाकारायै नमः |

३७३. सरस्वत्यै नमः |

३७४. काङ्क्षायै नमः |

३७५. मायायै नमः |

३७६. महामायायै नमः |

३७७. मोहिन्यै नमः |

३७८. माधवप्रियायै नमः |

३७९. सौम्यायै नमः |

३८०. भोगायै नमः || ३८० ||


३८१. महाभोगायै नमः |

३८२. भोगिन्यै नमः |

३८३. भोगदायिन्यै नमः |

३८४. सुधौतकनकप्रख्यायै नमः |

३८५. सुवर्णकमलासनायै नमः |

३८६. हिरण्यगर्भायै नमः |

३८७. सुश्रोण्यै नमः |

३८८. हारिण्यै नमः |

३८९. रमण्यै नमः |

३९०. रमायै नमः || ३९० ||


३९१. चन्द्रायै नमः |

३९२. हिरण्मय्यै नमः |

३९३. ज्योत्स्न्नायै नमः |

३९४. रम्यायै नमः |

३९५. शोभायै नमः |

३१६. शुभावहायै नमः |

३९७. त्रैलोक्यमण्डनायै नमः |

३९८. नार्यै नमः |

३९९. नरेश्वरवरार्चितायै नमः |

४००. त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः || ४०० ||


४०१. रामायै नमः |

४०२. महाविभववाहिन्यै नमः |

४०३. पद्मस्थायै नमः |

४०४. पद्मनिलयायै नमः |

४०५. पद्ममालाविभूषितायै नमः |

४०६. पद्मयुग्मधरायै नमः |

४०७. कान्तायै नमः |

४०८. दिव्याभरणभूषितायै नमः |

४०९. विचित्ररत्नमुकुटायै नमः |

४१०. विचित्राम्बरभूषणायै नमः || ४१० || 


४११. विचित्रमाल्यगन्धाढ्यायै नमः |

४१२. विचित्रायुधवाहनायै नमः |

४१३. महानारायण्यै नमः |

४१४. देव्यै नमः |

४१५. वैष्णव्यै नमः |

४१६. वीरवन्दितायै नमः |

४१७. कालसंकर्षिण्यै नमः |

४१८. घोरायै नमः |

४१९. तत्त्वसंकर्षिण्यै नमः |

४२०. कलायै नमः || ४२० ||


४२१. जगत्सम्पूरण्यै नमः |

४२२. विश्वस्यै नमः |

४२३. महाविभवभूषणायै नमः |

४२४. वारुण्यै नमः |

४२५. वरदायै नमः |

४२६. व्याख्यायै नमः |

४२७. घण्टाकर्णविराजितायै नमः |

४२८. नृसिंह्यै नमः |

४२९. भैरव्यै नमः |

४३०. ब्राह्म्यै नमः || ४३० ||


४३१. भास्कर्यै नमः |

४३२. व्योमचारिण्यै नमः |

४३३. ऐन्द्र्यै नमः |

४३४. कामधेन्वै नमः |

५३५. सृष्ट्यै नमः |

४३६. कामयोन्यै नमः |

४३७. महाप्रभायै नमः |

४३८. दृष्टायै नमः |

४३९. काम्यायै नमः |

४४०. विश्वशक्त्यै नमः || ४४० ||


४४१. बीजगत्यात्मदर्शनायै नमः |

४४२. गरुडारुढहृदयायै नमः |

४४३. चान्द्र्यै नमः |

४४४. श्रियै नमः|

४४५. मधुराननायै नमः |

४४६. महोग्ररुपायै नमः |

४४७. वाराह्यै नमः |

४४८. नारसिंह्यै नमः |

४४९. हतासुरायै नमः |

४५०. युगान्तहुतभुग्ज्वालायै नमः || ४५० ||


४५१. करालायै नमः |

४५२. पिङ्गलायै नमः |

४५३. कलायै नमः |

४५४. त्रैलोक्यभूषणायै नमः |

४५५. भीमायै नमः |

४५६. श्यामायै नमः |

४५७. त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः |

४५८. महोत्कटायै नमः |

४५९. महारक्तायै नमः |

४६०. महाचण्डायै नमः || ४६० ||


४६१. महासनायै नमः |

४६२. शङ्खिन्यै नमः |

४६३. लेखिन्यै नमः |

४६४. स्वस्थालिखितायै नमः |

४६५. खेचरेश्वर्यै नमः |

४६६. भद्रकाल्यै नमः |

४६७. एकवीरायै नमः |

४६८. कौमार्यै नमः |

४६९. भवमालिन्यै नमः |

४७०. कल्याण्यै नमः || ४७० ||


४७१. कामधुग्ज्वालामुख्यै नमः |

४७२. उत्पलमालिकायै नमः |

४७३. बालिकायै नमः |

४७४. धनदायै नमः |

४७५. सूर्यायै नमः |

४७६. हृदयोत्पलभालिकायै नमः |

४७७. अजितायै नमः |

४७८. वर्षिण्यै नमः |

४७९. रीत्यै नमः |

४८०. भरुण्डायै नमः || ४८० ||


४८१. गरुडासनायै नमः |

४८२. ॐवैश्वानर्यै नमः |

४८३. महामायायै नमः |

४८४. महाकाल्यै नमः |

४८५. विभीषणायै नमः |

४८६. महामन्दारविभवायै नमः |

४८७. शिवानन्दायै नमः |

४८८. रतिप्रियायै नमः |

४८९. उद्रीत्यै नमः |

४९०. पद्ममालायै नमः ||  ४९० ||


४९१. धर्मवेगायै नमः |

४९२. विभावन्यै नमः |

४९३. सत्क्रियायै नमः |

४९४. देवसेनायै नमः |

४९५.   हिरण्यरजताश्रयायै नमः |

४९६. सहसावर्तमाानायै नमः |

४९७. हस्तिनादप्रमोदिन्यै नमः |

४९८. हिरण्यपद्मवर्णायै नमः |

४९९. हरिभद्रायै नमः |

५००. सुदुर्धरायै नमः || ५०० ||


५०१. सूर्यायै नमः |

५०२. हिरण्यप्रकटसदृश्यै नमः |

५०३. हेममालिन्यै नमः |

५०४. पद्माननायै नमः |

५०५. नित्यपुष्टायै नमः |

५०६. देवमात्रे नमः |

५०७. अमृतोद्भवायै नमः |

५०८. महाधनायै नमः |

५०९. शृङ्गयै नमः |