दुर्गा बत्तीस नामावली | Durga 32 Namavali |


दुर्गा बत्तीस नामावली 

दुर्गा बत्तीस नामावली


- दुर्गायै नमः 

- दुर्गार्तिशमन्यै नमः 

- दुर्गापद्विनिवारिण्यै नमः 

- दुर्गमच्छेदिन्यै नमः.

- दुर्गसाधिन्यै नमः 

- दुर्गनाशिन्यै नमः 

- दुर्गतोद्धारिण्यै नमः 

- दुर्गनिहन्त्र्यै नमः 

- दुर्गमापहायै नमः 

१० - दुर्गमज्ञानदायै नमः 

११ - दुर्गदैत्यलोकदवानलायै नमः  

१२ - दुर्गमायै नमः  

१३ - दुर्गमालोकायै नमः  

१४ - दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै नमः 

१५ - दुर्गमार्गप्रदायै नमः  

१६ -दुर्गमविद्यायै नमः  

१७ - दुर्गमाश्रितायै नमः  

१८ - दुर्गमज्ञानसंस्थानायै नमः  

१९ - दुर्गमध्यानभासिन्यै नमः 

२० - दुर्गमोहायै नमः  

२१ - दुर्गमगायै नमः  

२२ - दुर्गमार्थस्वरूपिण्यै नमः 

२३ - दुर्गमासुरसंहन्त्र्यै नमः 

२४ - दुर्गमायुधधारिण्यै नमः 

२५ - दुर्गमाँङ्ग्यै नमः 

२६ - दुर्गमतायै नमः 

२७ - दुर्गम्यायै नमः 

२८ - दुर्गमेश्वर्यै नमः 

२९ - दुर्गभीमायै नमः 

३० - दुर्गभामायै नमः 

३१ - दुर्गभायै नमः 

३२ - दुर्गदारिण्यै नमः 


|| श्री दुर्गार्पणं अस्तु || 

दुर्गा बत्तीस नामावली | Durga 32 Namavali | दुर्गा बत्तीस नामावली | Durga 32 Namavali | Reviewed by Bijal Purohit on 2:44 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.